ศฤงคาร ท. ., นิรัตธราดร ม. ., และ รัชนกุล ป. . “ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองและครอบครัวต่อพฤติกรรม การควบคุมระดับน้ำตาลและระดับน้ำตาลสะสมในเลือด ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 38, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, น. 86-96, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/247989.