เทียบฤทธิ์ ส. ., เทริ์นโบล์ น. . ., ศรีภูวงษ์ ช. ., ศรีภูวงษ์ ว. ., และ ศรีดาเกษ เ. . . “ผลของโปรแกรมสนับสนุนการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมป้องกันโรคไตเสื่อมเรื้อรัง ของกลุ่มเสี่ยงในชุมชน”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 37, ฉบับที่ 3, ตุลาคาม 2021, น. 229-40, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/247743.