ธรรมกุล ด. ., และ ศุกลปักษ์ ม. . “นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล: จุดเปลี่ยนที่ท้าทายในการจัดการเรียนการสอน”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 36, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2020, น. 284-92, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/247012.