สินธุชัย ส. ., อุบลวรรณ ก. ., และ พานิชกุล ก. . “การเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน: การนำไปใช้ในการเรียนการสอน”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 36, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2020, น. 273-8, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/247010.