ชัยราช ส. ., ขลังธรรมเนียม ก. ., และ นทีธนสมบัติ ก. . . “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ของสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดเอ วัน”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 36, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2020, น. 204-19, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/247009.