บุษยพรรณพงศ์ ห. . ., ยงศร จ. ., และ โปณะทอง จ. . “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างทักษะการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 36, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2020, น. 178-91, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/247006.