ทิพย์วารีรมย์ ว. ., ชลายนเดชะ ช., และ ห่านรุ่งชโรทร อ. . “ปัจจัยทำนายการใช้ถุงยางอนามัยในนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 36, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2020, น. 69-79, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/246433.