จารุจินดา ว., ศรีอมรรัตนกุล ธ. . ., พรมีศรี อ. ., แช่มชื่น ร. ., จิตรัตนพร ส. . ., และ โตสงคราม พ. . “ผลของโปรแกรมพุทธจิตวิทยาต่อจิตปัญญาของพยาบาล”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 38, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, น. 158-71, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/246114.