ชูอินทร์ น. ., ละกำปั่น ส. . ., และ อำนาจสัตย์ซื่อ ข. . “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องโรคเบาหวาน ของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 38, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, น. 254-67, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/245143.