ทาเสนาะ เอลเทอร์ ป. ., ณภัค ว. ., และ ใจการุณ พ. . “การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในกลุ่มเปราะบาง: กรณีศึกษาด้านวิธีดำเนินการวิจัย”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 36, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, น. 273-85, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/244667.