ไล้สุวรรณชาติ ป. ., เอื้อมณีกูล น. . ., และ เผ่าวัฒนา อ. . . “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อ HIV ของเยาวชนกลุ่มชายรักชาย ในเขตกรุงเทพมหานคร”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 36, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, น. 177-89, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/244645.