ทิพย์กาญจนเรขา ก. “กองบรรณาธิการ”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 36, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/244562.