บันดาลสิน จ. ., จามจุรี ด. ., บุญประกอบ ม. ., และ เฉลยกิตติ ส. . “การพัฒนากรอบสมรรถนะการตระหนักรู้ความปลอดภัยผู้ป่วยสำหรับ นักศึกษาพยาบาล”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 36, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, น. 38-49, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/244317.