จิตต์อนันต์ ม. ., โสมะนันทน์ ว. ., จิตต์อนันต์ ส. ., ลลิตผสาน อ. ., และ ขำอิน ส. . “การพัฒนาแอปพลิเคชัน ‘เพื่อนจากใจ’ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 37, ฉบับที่ 3, ตุลาคาม 2021, น. 290-03, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/243609.