ทิพย์กาญจนเรขา ก. “วารสารฉบับเต็ม”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 36, ฉบับที่ 1, เมษายน 2020, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/243382.