สีหะวงษ์ ส. . . . ., คติชอบ ณ. . ., จันทะโคตร อ. . ., สิงหะวาระ . พ. ., และ สร้อยคำ ป. . . “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนแห่งหนึ่ง ณ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 37, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 182-91, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/243212.