พลประทีป ป. ., เอื้อมณีกูล น. ., และ เผ่าวัฒนา อ. . “โปรแกรมการรับรู้ความสามารถตนเองร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันการถูกข่มเหงรังแกในวัยรุ่นชายตอนต้น”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 36, ฉบับที่ 1, เมษายน 2020, น. 164-76, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/242294.