ด้วงกลัด ก. ., ลาภวงศ์วัฒนา ป. ., และ ชาญสาธิตพร ณ. . “โปรแกรมการส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมไม่ได้”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 36, ฉบับที่ 1, เมษายน 2020, น. 66-83, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/242148.