ภูริพันธุ์ น. ., กาศสกุล อ. ., และ พละวุฑิโฒทัย ณ. . . “ผลลัพธ์ของการพัฒนาการใช้ Sepsis Protocol Checklist Lerdsin Hospital”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 36, ฉบับที่ 1, เมษายน 2020, น. 12-21, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/242113.