ทิพย์กาญจนเรขา ก. “บทบรรณาธิการ”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 35, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2019, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/240142.