ธรรมรักษา พ., และ เผ่าวัฒนา อ. “ความฉลาดทางอารมณ์กับพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 35, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2019, น. 212-23, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/239782.