ทองเพชร เ., หีตอักษร ช., แพน้อย โ., ยุ่ยฉิม ป., และ จีนด้วง พ. “การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนบนวิถีวัฒนธรรมภูมิปัญญา”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 35, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2019, น. 112-9, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/239732.