ดวงจินดา อ., ศรีธราพิพัฒน์ ป., อินจีน จ., และ มั่นฟัก ป. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันกับระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทยในบริบทพื้นที่จังหวัดชัยนาท”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 35, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2019, น. 60-73, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/239653.