ก้านศรี จ., มาลัย ช., บูรณะเรข ศ., และ บุษบก อ. “การศึกษาภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุไทยในจังหวัดชัยนาท”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 35, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2019, น. 24-33, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/239404.