คำแก้ว เ., สุนทรไชยา ร., และ พนาสถิตย์ ม. “ผลของโปรแกรมการบำบัดความคิดและพฤติกรรมต่ออาการนอนไม่หลับ ของผู้ป่วยสูงอายุโรคซึมเศร้า”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 35, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2019, น. 13-23, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/239403.