เหมือนนาดอน ร., ติรไพรวงศ์ ย., ศรีชัยรัตนกูล เ., และ ยุทธยง ส. “การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการสะท้อนคิด”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 35, ฉบับที่ 2, เมษายน 2019, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/216124.