ยงยิ่ง ป., เทียนถาวร ว., ตันวัฒนกุล ว., เต๊ะขันหมาก ก., ใจดี พ., and เชาวน์นิยม ว. “The Model Development of Districts’ Health Systems on the Thailand-Laos Border”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), vol. 35, no. 2, May 2019, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/215381.