ศรเกษตริน อ., ศรียะศักดิ์ อ., เกตุอินทร์ ว., และ รองเมือง ด. “การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบสหวิชาชีพในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 35, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2019, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/215375.