โจมแพง ย., กอเจริญยศ จ., and โคตพรม จ. “The Innovation of JVP”. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), vol. 35, no. 2, Apr. 2019, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/215360.