ไพรบึง ด., เกิดมงคล พ., อำนาจสัตย์ซื่อ ข., และ รวิวรกุล ท. “ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเผชิญความเครียดในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 35, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2019, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/215164.