ศรีคล้อ ม., อยู่ใจเย็น ม., และ ศรีอมรรัตนกุล ธ. “ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานต่อความรู้และ ทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 35, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2019, น. 239-51, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/191023.