นิโรธนันท์ อ., ปรัชญพฤทธิ์ อ., และ เมธาคุณวุฒิ ป. “การประเมินความต้องการจำเป็นของการเป็นวิทยาลัยพยาบาลนานาชาติ ในประเทศไทย”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 35, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2019, น. 187-98, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/191016.