ทีอุทิศ ว., คุณทรงเกียรติ ว., และ ด้วงแพง ส. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองในการจำกัดโซเดียม ของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 35, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, น. 120-9, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/189181.