วงศ์สวัสดิ์ ป., ศุภเมธาพร ป., และ หอยรัตน์ ป. “ผลของโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะของผู้ปกครองในการสื่อสารเรื่อง เพศศึกษากับบุตรหลานวัยรุ่นเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 35, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, น. 86-98, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/189174.