โภคพัชญ์ภูเบศ ส., ธนัฐธีรกุล ช., และ เรืองวรบูรณ์ ส. “การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 35, ฉบับที่ 1, เมษายน 2019, น. 71-85, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/185994.