โพธิ์แสน ร., เจริญสันติ จ., และ ศุภวิทิตพัฒนา บ. “ความเครียดที่เฉพาะกับการตั้งครรภ์ การสนับสนุนทางสังคม และการเผชิญความเครียดในสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 35, ฉบับที่ 1, เมษายน 2019, น. 59-70, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/171384.