ทิพย์กาญจนเรขา ก. “ปกหลังวารสาร”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 34, ฉบับที่ 3, มกราคม 2019, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/168652.