ศรีกัน ป., ทาทาน ส., ศรีจันทร์พาล ว., และ ปิ่นสกุล ช. “ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ความสามารถในการดูแลตนเอง พฤติกรรมการลดการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสูง และปริมาณโซเดียมในปัสสาวะของนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 34, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2018, น. 21-33, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/168606.