บุญวาศ ข. “บทบรรณาธิการ”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 34, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2018, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/153715.