ธรรมรักษา พ., และ เผ่าวัฒนา อ. “การป้องกันพหุพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นไทยทำได้จริงหรือ?”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 34, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2018, น. 173-88, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/150877.