อนนท์รัตน์ ก., และ ทองจันทร์ จ. “การเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักศึกษาพยาบาล”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 34, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2018, น. 154-63, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/150874.