เลาะหะนะ ส., สินสุกใส น., และ พาหุวัฒนกร ว. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 4 สัปดาห์ ในมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 34, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2018, น. 36-47, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/150584.