วิเชียรประภา อ. “การจัดการตนเองในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ประสบความสำเร็จ”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 34, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, น. 150-6, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/136941.