พลพินิจ ป., ดีนาน อ., และ เดียวอิศเรศ ว. “ผลของโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจที่จัดการโดยพยาบาลต่อการรับประทานยาในผู้ป่วยหลังเกิดกลุ่มอาการโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน:การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 34, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, น. 105-16, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/136937.