เล้าหศิริวงศ์ ว., พาจันทร์ ธ., สระทองหน ว., และ พิทักษานุรัตน์ ส. “พฤติกรรมการใช้สารกำจัดศัตรูพืชและระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรที่ทำงานในระบบการเกษตรแบบมีพันธะสัญญา จังหวัดขอนแก่น”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 34, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, น. 23-34, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/136926.