เชื้อคำ ป., เผ่าวัฒนา อ., และ เที่ยงธรรม ว. “ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไตเรื้อรัง ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไม่ได้”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 35, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, น. 130-41, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/123106.