วงศ์ใหญ่ ส., อรดิษฐ์ อ., และ นะแส จ. “โรคเบาหวานกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 33, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2017, น. 158-65, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/120121.