สุ่นศักดิ์สวัสดิ์ น., เฮงอุดมทรัพย์ ภ., วัฒนสินธุ์ ด., และ ประทุมศรี เ. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในมารดาที่มีบุตรวัยรุ่นตั้งครรภ์”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 33, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2017, น. 47-58, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/120098.