เอกธรรมสุทธิ์ ช., ทวีสุข ป., และ ช้อยจอหอ ร. “การพัฒนารูปแบบการสอบทักษะทางคลินิกโดยใช้ OSCE วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 2”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 33, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2017, น. 27-37, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/120095.