เอี่ยมกุศลกิจ ร., วัชรสินธุ์ จ., และ S. M. Thoyre. “สายใยรักสำหรับทารกเกิดก่อนกำหนด: มุมมองของมารดา พยาบาลและกุมารแพทย์ในจังหวัดนครพนม”. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ปี 33, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2017, น. 1-11, https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/120090.